دانلود مقاله شمارش افراد با استفاده از آنالیز اجزای سر انسان

هوش کاوان > دانلودها > دانلود مقاله شمارش افراد با استفاده از آنالیز اجزای سر انسان

در این مقاله به بیان روشی بر پایه آنالیز اجزاء اصلیسر انسان  می‌پردازیم. برای انجام این عمل از چند مجموعه طبقه بندی شده استفاده می نماییم …